top of page

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

KAMARK SKILTE A/S

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og Kamark Skilte A/S i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

§ 1 Tilbud og aftale
§ 2 Pris
§ 3 Annullering af ordre
§ 4 Levering
§ 5 Returnering
§ 6 Godkendelser og klargøring
§ 7 Betaling

§ 8 Ejendomsret, ophavsret m.v.
§ 9 Forsinkelse
§ 10 Mangler
§ 11 Erstatningsansvar
§ 12 Underleverandører
§ 13 Tvist

§ 1 TILBUD OG AFTALE

Pkt. 1.1
Tilbud er bindende for Kamark Skilte A/S i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.

Pkt. 1.2
Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af Kamark Skilte A/S.

Pkt. 1.3
Har køber anmodet Kamark Skilte A/S om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, original materiale m.m., er Kamark Skilte A/S berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4
Tilbuddet er betinget af, at:

  • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.

  • Køber ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.

  • Det af køber fremsendte materiale svarer til Kamark Skilte A/S afgivne tilbud.

§ 2 PRIS

Pkt. 2.1
Alle priser er ekskl. Moms, afgifter og levering.

Pkt. 2.2
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materiale priser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Kamark Skilte A/S berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Kamark Skilte A/S berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, køber har givet Kamark Skilte A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

  • Ekstraarbejde som følge af at køber rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

  • Ekstraarbejde som følge af at køber foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

  • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med køber efter aftalens indgåelse.

  • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af købers digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

  • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet købers forhold.

Pkt. 2.4
Medmindre andet er aftalt, skal køber til enhver tid sørge for, at Kamark Skilte A/S har de nødvendige forudsætninger og informationer til brug for fremstilling af den af køber ønskede ydelse. Når Kamark Skilte A/S fremsender udkast/korrektur, er disse bindende for køber med                 mindre, de skriftligt kommenteres.

§ 3 ANNULLERING AF ORDRE

Pkt. 3.1
Såfremt køber ønsker at annullere en afgivet ordre, forbeholder Kamark Skilte A/S sig ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren.

Pkt. 3.2
Kamark Skilte A/S kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Kamark Skilte A/S.

§ 4 LEVERING

Pkt. 4.1
Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik, således at det leverede herefter er undergivet købers regning og risiko. Uanset om Kamark Skilte A/S afholder udgifterne til varens transport, bærer køber risikoen for hændelige begivenheder, som måtte tilkomme varen efter leveringen.

Kamark Skilte A/S vælger efter eget skøn, hvilken forsendelsesmåde, der skal benyttes, medmindre andet er aftalt med køber. Fragtomkostninger afholdes af køber. Køber drager selv omsorg for at tegne en eventuel forsikring mod transportrisici.

Pkt. 4.2
Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vores leverandører, vejrlig samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives Kamark Skilte A/S.

Pkt. 4.3
I forbindelse med grafiske trykopgaver (serigrafiske, offset e.l. oplag) forbeholder Kamark Skilte A/S sig ret til en over- eller underlevering på max. 10%.

Ifb. med grafisk produktion og genoptryk kan der forekomme nuanceforskel i farverne i forhold til tidligere leverancer.   

Pkt. 4.4
Kamark Skilte A/S leverance omfatter kun montage, såfremt der indgås særskilt aftale herom. Såfremt der er indgået aftale om montering, anses levering for sket ved Kamark Skilte A/S færdigmelding af montering. Risikoen for hændelige skader på det monterede overgår efter færdigmelding til køber. Hvis køber ibrugtager leverancen inden montagens færdigmelding, hæfter køber for skader, bortkomst eller forringelser, som ikke skyldes Kamark Skilte A/S forhold. Er det aftalt, at Kamark Skilte A/S skal montere varerne, skal køber sikre, at montagen kan foretages på det aftalte tidspunkt og uden at montøren sinkes af andre håndværkere, oplagrede materialer eller lignende. Meromkostninger som følge af sådanne hindringer og forsinkelser afholdes af køber.

Pkt. 4.5
Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Kamark Skilte A/S leveringstidspunktet.

§ 5 RETURNERING

Pkt. 5.1
Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Ikke-specielt forarbejdede emner tages kun retur efter forudgående aftale. Ved returnering foretager Kamark Skilte A/S en kreditering svarende til 75% af det fakturerede beløb. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse.

Returnering sker i alle tilfælde for købers regning.

§ 6 GODKENDELSER OG KLARGØRING

Pkt. 6.1
Medmindre andet aftales, sørger køber selv for eventuelle nødvendige godkendelser fra udlejere, offentlige myndigheder m.v.

§ 7 BETALING

Pkt. 7.1
Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Pkt. 7.2
Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges køber en rente på 1,5% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Hertil pålægges køber et rykkergebyr på DKK 100.Kamark Skilte A/S kan ændre ovennævnte rentesats, såfremt der i perioden fra købers afgivelse af ordre til levering heraf sker ændringer i diskontorentesatsen.

Pkt. 7.3
På Kamark Skilte A/S anmodning er køber til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Pkt. 7.4
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Kamark Skilte A/S forpligtet til at friholde køber for enhver udgift forbundet hermed.

Pkt. 7.5
Ved ordrer under DKK 500 forbeholder Kamark Skilte A/S sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 100 pr. ordre.

§ 8 EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

Pkt. 8.1
Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Kamark Skilte A/S og må ikke uden Kamark Skilte A/S godkendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 8.2
Ejendomsrettet over salgsgenstanden(e) forbliver Kamark Skilte A/S, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad Kamark Skilte A/S har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia bl.a. film, værktøj som stanse-, prægeværktøj og lignende, samt de hos Kamark Skilte A/S elektronisk lagrede materialer (logo, design, tekster, billedmotiver m.v.) er Kamark Skilte A/S ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

§ 9 FORSINKELSE

Pkt. 9.1
Indtræder forsinkelse, er køber med det af pkt. [4. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt køber samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§ 10 MANGLER

Pkt. 10.1
Kamark Skilte A/S har intet ansvar for fejl, som køber ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 10.2
Køber skal kontrollere det leverede straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal ske skriftligt og senest 8 dage fra modtagelsen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Kamark Skilte A/S i samme stand som de blev modtaget.

Købers reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for det leverede eller til at tilbagekalde betaling for det leverede. Kamark Skilte A/S vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. Kamark Skilte A/S er ikke ansvarlig for købers driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

Pkt. 10.3
Kamark Skilte A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at køber selv tilvejebringer materialer, medier eller andet til leverancen.

Pkt.10.4
Kamark Skilte A/S er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt køber ikke skriftligt har givet Kamark Skilte A/S nøjagtig instruktion om disses placering.

§ 11 ERSTATNINGSANSVAR

ANSVAR

Pkt. 11.1
Kamark Skilte A/S og køber er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Pkt. 11.2
Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Kamark Skilte A/S ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Kamark Skilte A/S kontrol, og som Kamark Skilte A/S ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

PRODUKTANSVAR

Pkt. 11.3
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

Pkt. 11.4
I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Kamark Skilte A/S ikke handler groft uagtsomt, er Kamark Skilte A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.

Pkt. 11.5
Bliver Kamark Skilte A/S pålagt et ansvar i forbindelse med købers brug af leverede varer og/eller ydelser – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde Kamark Skilte A/S skadesløs.

TREDJEMANDS RETTIGHEDER

Pkt. 11.6
Kamark Skilte A/S har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pkt.11.7
Hvis Kamark Skilte A/S er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af købers manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes køber til at holde Kamark Skilte A/S skadesløs herfor.

§ 12 UNDERLEVERANDØRER

Pkt. 12.1
Kamark Skilte A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 13 TVIST

Pkt. 13.1
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Kamark Skilte A/S leverances eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

TILBUD OG AFTALE
PRIS
ANNULERING AF ORDRE
LEVERING
RETURNERING
GODKENDELSE OG KLARGØRING
BETALING
EJENDOMSRET
FORSINKELSE
MANGLER
ERSTATNINGSANSVAR
UNDERLEVERANDØR
TVIST
bottom of page